Organi uprave

Sekretar udruženja u dogovoru sa predsjednikom radi na pripremanju:

  • sjednica UO, Skupštine i radnih tijela udruženja i odgovoran je za provođenje Odluka i Zaključaka organa udruženja.
  • Uz predsjednika, naredbodavac je za izvršenje finansijskog Plana i Programa.
  • Sekretar koordinira radom radnih tijela Upravnog odbora.
  • Sekretar je odgovoran Skupštini i Upravnom odboru.
  • Sekretar udruženja je istovremeno i član Upravnog odbora, bez prava glasa.
  • Mandat sekretara traje četiri (4) godine sa pravom ponovnog izbora.
  • Detaljnije ovdje.