Javni Poziv 2013

grb-kantona-150x150Na osnovu Odluke Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o davanju saglasnosti na „Program podrške razvoju poduzetništva i obrta“ broj:03-14-355/13 od 22.02.2013. godine, Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde raspisuje:    JAVNI POZIV
I PREDMET JAVNOG POZIVA 
Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava (projekata i zahtjeva) za odabir korisnika sredstava po Programu podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2013. godinu. Sredstva su planirana u Budžetu Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2013. godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj 15/12), na ekonomskom kodu 614500 POD003 Subvencije za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta, u visini od 200.000 KM.
 II NAZIV POSEBNOG CILJA PROGRAMA, KRITERIJI I KORISNICI SREDSTAVA
Naziv posebnog cilja programa, ciljevi programa, kriteriji i korisnici sredstava svrstani su kako slijedi:
Poseban cilj br.1 – Zapošljavanje u obrtu i poduzetništvu 100.000,00 KM
U okviru prvog posebnog cilja obezbijedit će se podrška poduzetnicima i obrtnicima u sufinansiranju projekata koji omogućavaju novo zapošljavanje, povećanje broja zaposlenih, razvoj poslovanja i proširivanje obima poslovanja u obrtima i srodnim djelatnostima u cilju novog zapošljavanja. Podrška će se prioritetno pružiti u vidu podsticaja za pokretanje novih projekata upoduzetništvu i obrtu, koji omogućavaju kreiranje novih radnih mjesta kroz nabavku mašina i uređaja, izgradnju, proširenje ili rekonstrukciju objekata, otklanjanje uskih grla u poslovanju, uvođenje novih tehnologija u proizvodni proces, usvajanju proizvodnje novih proizvoda i povećanje dodatne vrijednosti u obrtu i poduzetništvu.
Kriteriji za izbor projekta:
Prioritetne aktivnosti i mjere koje imaju prednost za učestvovanje u programu u okviru prvog posebnog cilja su:
a) izgradnja, rekonstrukcija i investicije u objekte u cilju kreiranja novih radnih mjesta u poduzetništvu i obrtu (primjenjivaće se kriterij od maksimalno 4.000 KM državne pomoći po jednom novootvorenom radnom mjestu),
b) nabavka mašina i ureñaja za proširenje proizvodnih kapaciteta u cilju kreiranja novih radnih mjesta u poduzetništvu i obrtu (primjenjivaće se kriterij od maksimalno 6.000 KM državne pomoći po jednom novootvorenom radnom mjestu),,
c) zapošljavanje stručne radne snage koja se nalazi na evidenciji Službe za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (primjenjivaće se dodatni kriterij koji kriterije a) i b) povećava za 20%)
Korisnici sredstava:
– privredna društva registrovana na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koja imaju minimalno jednog i maksimalno četiri stalno zaposlena radnika na neodređeno vrijeme,
– obrtnici i srodne djelatnosti obrtu registrovani u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima,  a koji imaju minimalno jednog i maksimalno četiri stalno zaposlena radnika na neodreñeno vrijeme,
– privredni subjekti koji su registrovani minimalno jednu godinu dana od dana podnošenja aplikacije,
– privredni subjekti koji nisu koristili sredstva po Programu podrške razvoju poduzetništvai obrta u  2011. godini,
– privredni subjekti koji nisu smanjivali broj zaposlenih radnika u toku 2012. godine,
– privredni subjekti koji u 2013. Godini planiraju otvarati nova radna mjesta.
Poseban cilj br.2 – Zaštita stare gradske jezgre uz Podhranjenski potok ulaganjem u sanaciju i adaptaciju poslovnih objekata u cilju stvaranja pretpostavki za povećanje
obima poslovanja i nova upošljavanja 50.000,00 KM
U okviru drugog posebnog cilja obezbijedit će se podrška poduzetnicima i obrtnicima u sufinansiranju projekata adaptacije i sanacije poslovnih objekata uz Podhranjenski potok u skladu sa usvojenim idejnim projektom, sa ciljem zaštite stare gradske jezgre i stvaranja pretpostavki za povećanje obima poslovanja i nova upošljavanja poduzetnicima koji se nalaze na tom lokalitetu. Implementator projekta je Obrtnička komora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u saradnji sa Općinom Goražde i poduzetnicima koji se nalaze na tom lokalitetu. Podrška će se prioritetno pružiti u vidu sufinansiranja troškova izrade projektne dokumentacije, sufinansiranju troškova ureñenja javnih površina i rekonstrukcije objekata koji će biti obuhvaćeni projektom rekonstrukcije.
Kriteriji za izbor projekta:
Prioritetne aktivnosti i mjere koje imaju prednost za učestvovanje u programu u okviru drugog posebnog cilja su:
a) izrada idejnog rješenja projekta zaštite stare gradske jezgre uz Podhranjenski potok (primjenjivaće se kriterij od maksimalno 20.000 KM državne pomoći po projektu),
b) zaštita stare gradske jezgre uz Podhranjenski potok (primjenjivaće se kriterij od maksimalno 30.000 KM državne pomoći po projektu).
Korisnici sredstava:
Lokalna zajednica-Općina Goražde, komore i strukovna udruženja registrovana u skladu sa Zakonom.
Poseban cilj br.3 – Jačanje institucija podrške poduzetništvu i obrtu 15.000,00 KM
U okviru trećeg posebnog cilja obezbijedit će se podrška projektima i zahtjevima strukovnih udruženja i organizacija aktivnim u oblasti razvoja, poduzetništva i obrta kroz finansiranje ili sufinansiranje aktivnosti koje doprinose razvoju i jačanju poduzetništva i obrta. Prednost će imati projekti i zahtjevi koji omogućavaju organizovanu podršku većem broju poduzetnika i obrtnika u razvoju njihovih kapaciteta, odnosno iskorištavanju mogućnosti za razvoj i proširivanje obima poslovanja u sektoru poduzetništva i obrta. Podrška će se prioritetno pružiti u vidu podsticaja za projekte i aktivnosti koje doprinose razvoju i promociji poduzetništva, razvoju pojedinih obrtničkih grana, jačanju kapaciteta organizacija i udruženja koja okupljaju poduzetnike i obrtnike, organizacije posjeta sajmovima na kojima se poduzetnici pojavljuju kao izlagači ili organizatori sajamskih dogañaja, sticanje novih znanja i iskustava kroz organizovanje edukacija i seminara i razvoj stručnih, organizacijskih, marketinških sposobnosti i vještina poduzetnika i obrtnika.
U okviru sredstava iz ovog posebnog cilja obezbjedit će se sredstva u iznosu do 10.000 KM za isplatu dijela troškova projekta Obrtničke komore po Zaključku Vlade Bosanskopodrinjskog kantona Goražde broj:03-14-320/12 za odlazak obrtnika i poslodavaca u Minhen 2012. godine.
Kriteriji za izbor projekta:
Prioritetne aktivnosti i mjere koje imaju prednost za učestvovanje u programu u okviru trećeg posebnog cilja su:
a) isplata dijela troškova projekta Obrtničke komore po Zaključku Vlade Bosanskopodrinjskog kantona Goražde broj:03-14-320/12 za odlazak obrtnika i poslodavaca u Minhen 2012. godine (primjenjivaće se kriterij od maksimalno 10.000 KM državne pomoći po projektu), b) organizovanje promotivnih događaja na području kantona i pružanje podrške udruženjima obrtnika i Obrtničkoj komori u cilju sticanja novih znanja i iskustava (primjenjivaće se kriterij od maksimalno 2.500 KM državne pomoći po jednom zahtjevu).
Korisnici sredstava:
Obrtnička komora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, strukovna udruženja i udruženja aktivna u oblasti razvoja poduzetništva i obrta.
Poseban cilj br.4-Osiguranje održivog poslovanja u niskoakumulativnim djelatnostima i starim zanatima i start UP podrška za prvu registraciju obrtničke djelatnosti 35.000,00 KM
U okviru četvrtog posebnog cilja obezbijedit će se podrška poduzetnicima i obrtnicima u niskoakumulativnim djelatnostima i starim zanatima, koji su Odlukom Skupštine Bosanskopodrinjskog kantona Goražde broj:01-21-667/10 svrstani u te kategorije. Podrška će omogućiti održivo poslovanje i zadržavanje postojećg nivoa zaposlenosti u ovim djelatnostima i start UP podrška za prvu registraciju obrtničke djelatnosti. Podrška će se prioritetno pružiti u vidu podsticaja za aktivnosti koje omogućavaju nabavku mašina, ureñaja i repromaterijala, te rekonstrukciju i investiciono ulaganje u objekte koji omogućavaju prevazilaženje problema u poslovanju i omogućavaju dugoročno stabilno poslovanje zaposlenih u niskoakumulativnim djelatnostima i starim zanatima. U okviru ovog cilja pružit će se i start-UP podrška za registraciju djelatnosti. U okviru ovog cilja aplicira se isključivo sa zahtjevima.
Kriteriji za izbor projekta:
Prioritetne aktivnosti i mjere koje imaju prednost za učestvovanje u programu u okviru četvrtog posebnog cilja su:
a) rekonstrukcija objekata u kojima se obavlja niskoakumulativna i deficitarna djelatnost (primjenjivaće se kriterij od maksimalno 2.000 KM državne pomoći po jednom korisniku, odnosno, zahtjevu),
b) nabavka nove opreme ili zamjena postojeće u cilju osiguravanja minimalnih tehničkih uslova za
rad radi poboljšanja uslova za obavljanje djelatnosti i održivo poslovanje u niskoakumulativnim i deficitarnim zanimanjima (primjenjivaće se kriterij od maksimalno 3.000 KM državne pomoći po jednom korisniku, odnosno, zahtjevu),
c) nabavka repromaterijala za deficitarna zanimanja i stare zanate kako bi se dostigao održivi nivo poslovanja koji bi u dužem vremenskom periodu osigurao zadržavanje djelatnosti i radnih mjesta (primjenjivaće se kriterij od maksimalno 1.500 KM državne pomoći po jednom korisniku, odnosno, zahtjevu),
d) prva registracija poduzetnika i obrtnika u 2013. godini (primjenjivaće se kriterij naknade ukupnih troškova registracije).
Korisnici sredstava:
Poduzetnici i obrtnici u niskoakumulativnim djelatnostima i starim zanatima, koji su Odlukom Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde broj:01-21-667/10 svrstani u te kategorije.
III PRAVO UČEŠĆA
Pravo učešća po ovom Javnom pozivu imaju svi pravni subjekti koji ispunjavaju opće i posebne uslove u skladu sa programu i koji su navedeni kao potencijalni korisnici sredstava u okviru svakog posebnog cilja.
IV SADRŽAJ PRIJAVE ZA UČEŠĆE NA JAVNOM POZIVU ZA DODJELU FINANSIJSKIH SREDSTAVA
Prijava mora biti urañena sadržajno po elementima zahtijevanim u potrebnoj dokumentaciji ovisno o pojedinom posebnom cilju, a u skladu sa procedurama apliciranja navedenim u Programu podrške razvoju poduzetništva i obrta.
Prijavu razmatra komisija za izbor korisnika sredstava, ako su dostavljeni:
– popunjeni obrasci aplikacione forme za projekte i zahtjeve,
– potrebna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uslova po svakom prethodno navedenom posebnom cilju programa i
– ostala dokumentacija koja može uticati na vrednovanje i ocjenu aplikacija u skladu sa Programom podrške razvoju poduzetništva i obrta.
Popis potrebne dokumentacije u zavisnosti od posebnog cilja programa, dat je uz aplikacionu formu projekata i zahtjeva koju je propisalo resorno ministarstvo.
Prijave koje nisu podnešene u skladu sa procedurama apliciranja navedenim u Programu podrške razvoju poduzetništva i obrta bit će odbijene i neće biti predmet daljeg razmatranja komisije za izbor korisnika sredstava. Sva priložena dokumenta moraju biti izdana od strane nadležnih sudskih ili upravnih organa Federacije BiH (izuzev uvjerenja za PDV). Priložena dokumenta ne smiju biti starija od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i na Radio-televiziji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, izuzev rješenja o registraciji pravnog subjekta, uvjerenja o poreznoj registraciji i uvjerenja o registraciji PDV-a. Sve priložene kopije dokumenata moraju biti ovjerene od strane nadležnih upravnih organa ili notara ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Javnog poziva na internet stranici Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i na Radio-televiziji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
 V KRITERIJI ZA OCJENU PRIJAVE I IZBOR KORISNIKA
 
Izbor korisnika finansijskih sredstava vrši komisija za izbor korisnika sredstava, koja ima zadatak da, u skladu sa procedurama apliciranja, selekcije i evaluacije projekata i zahtjeva za sredstvima navedenim u Programu podrške razvoju poduzetništva i obrta izvrši ocjenu i rangiranje korisnika grant finansijskih sredstava. Komisiju za izbor korisnika sredstava imenuje ministar za privredu Bosanskopodrinjskog kantona Goražde.
 VI NAČIN PREUZIMANJA POTREBNE DOKUMENTACIJE
Potrebnu dokumentaciju za učešće na Javnom pozivu, pripremilo je Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i ista se može preuzeti sa internet stranice Ministarstva www.mp.bpkg.gov.ba.
 VII NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE
Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom šalju se preporučenom poštom u zapečaćenimkovertama na adresu: Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ul M.Tita 13, Goražde 73000, sa naznakom: za Javni poziv za odabir korisnika sredstava po Programu podrške razvoju poduzetništva i obrta „NE OTVARAJ“ Na poleđini koverte obavezno navesti naziv – ime podnosioca prijave, adresu i kontakt, telefon i ovjeriti pečatom firme. Rok za dostavu prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog poziva na internet stranici Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i na Radioteleviziji Bosansko podrinjskog kantona Goražde, odnosno do 18.04. 2013. godine. Prijave primljene nakon isteka roka bit će odbačene i neće biti predmet razmatranja. U postupku Javnog poziva Ministarstvo ne snosi nikakve troškove učesnicima u Javnom pozivu, te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti prijavu prihvati, odbije ili poništi Javni poziv. Prispjela dokumentacija neće se vraćati.
 VIII OSTALE ODREDBE
Sa podnosiocima prijava čiji se projekti i zahtjevi odobre Ministarstvo za privredu Bosansko podrinjskog kantona Goražde potpisuje Ugovor o utrošku financijskih sredstava, kojim će se definisati međusobna prava i obaveze ugovornih strana, a posebno način i dinamika korištenja dodijeljenih finansijskih sredstava, te nadzor nad utroškom istih u skladu sa Programom podrške razvoju poduzetništva i obrta. Nakon provedene administrativne procedure, Ministarstvo za privredu Bosanskopodrinjskog kantona Goražde će obavijestiti sve aplikante o rezultatima administrativne provjere. Podnosioci prijava čije se prijave odbace ili odbiju, mogu uložiti prigovor Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u roku od sedam dana od dana objave rang liste na internet stranici Ministarstva www.mp.bpkg.gov.ba radi provjere činjenica i objektivnosti ocjene prijava. Konačnu odluku o prijedlogu rang liste donosi ministar, a konačnu saglasnost na spisak korisnika sredstava dostavljen od strane resornog ministarstva daje Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Sve dodatne informacije vezane za ovaj Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na broj telefona: 038/224-264, u vremenu od 11-16 sati.
Broj: 04-14-345-8/13
Goražde, 02.04.2013.godine

Komentari su zatvoreni.